Wednesday, May 18, 2011

خودمو می‌گم، کی با توئه؟ تو اصن یه مغزی که دست و پا هم در آورده. در این حددی تو - Jul 16, 2010 1:40 PM

دانشگا آزاد از فرار مغزها جُلوگیری نکرد، بلکه از فرار کُص مغزها جُلوگیری کرد.

No comments:

Post a Comment