Wednesday, May 18, 2011

چشم، چشم - Jun 19, 2010 12:07 AM

در زندگی‌ام روزی را به یاد نمی‌آورم که در آن مادرم به من نگفته باشد اتاقت را جمع کن، حالم به هم خورد.

No comments:

Post a Comment