Tuesday, May 17, 2011

این مردم ناز‌اَنین - Mar 29, 2010 12:38 PM


مردمانی هستند که می‌خواهند بدانند تو چه مرگت است،
و وقتی بفهمند چه مرگت است،
بهت می‌گویند بس کن،
انرژی منفی
نفرست.

No comments:

Post a Comment