Thursday, June 30, 2011

تقاضای رسیدگی داریم - Aug 15, 2010


روز به روز
بر تعدادِ آدم‌هایی که ساعت را بر دست ِ راست می‌بندند
افزوده می‌شود
و هیچ‌کس هم پاسخ‌گو نیست.

No comments:

Post a Comment