Friday, July 1, 2011

سوبسید نوشت - Nov 10, 2010


یک روز یکی از یارانه‌ها که هدف‌مند شده بود از خواب بلند شد و دید بَه‌بَه چه صبح ِ زیبایی است. و چه خوب که او یک هدف دارد در زندگی، برعکس ِ مابقی ِ یارانه‌ها که هدف‌مند نبودند و باری به هر جهت بودند، چقدر خوب است که یارانه برنامه‌ریزی و هدف داشته و با رعایت ِ آموزه‌های اصلامی و به کارگیری ِ آن در زندگی، پیش خود و خدای ِ خود روسفید بیرون بیاید. واقعاً که چقدر خوب است. بَه‌بَه.

No comments:

Post a Comment