Saturday, August 6, 2011

یه روز یه خرگوشه می‌ره داروخونه و چند بار می‌پرسه هویج دارین؟ و یارو عصبی بوده می‌زنه دندوناش می‌ریزه، می‌آد می‌گه آب هویج دارین؟ منم معتقدم که خرگوش طنازی بود.

رفتم از خودپرداز پول بگیرم. یه نفر جلوم بود. گفتم آقا خرابه؟ گفت نه. یه کم گذشت گفتم آقا خرابه؟ گفت می‌گم نه. بعد خیلی گذشت، ابرا اومدن و رفتن و خورشید داشت می‌رفت پایین، عینهو فیلما. گفتم آقا ببخشید، من دیرم شده، می‌خوام بپرسم که آیا دستگاهه خرابه؟ گفت یه بار دیگه این سوال رو از من بپرسی می‌زنم تو دهنت، دندوناتو خورد می‌کنم. گفتم ینی خراب نیست؟ زد توی دهنم دندونام خورد شد. چند تاشونم لق شد.  دندون جلوییا رو زبون می‌زدم لق می‌خورد. هیچی، برگشتم گفتم آقا ببخشید....برگشت گفت هان؟ گفتم آفا این دستگاه آب خرابه؟
که واقعاً از ایمپرووایزم جا خورد و تفنگشو در آورد و من کونمو جمع کردم و در رفتم.

1 comment:

  1. پسر تو معرکه ای خیلی باحال می نویسی

    ReplyDelete