Wednesday, May 18, 2011

از این دو گروه بپرهیزید و به همسرانتان بگویید از این دو گروه بپرهیزند. - Apr 30, 2010 3:50 PM


با دو گروه نباید دهن به دهن گذاشت.
یک. بچه‌سال ها چون کم می‌فهمند.
دو. کسانی که اخبار ِ صدا و سیما را باور می‌کنند چون هیچی نمی‌فهمند.

No comments:

Post a Comment