Wednesday, May 18, 2011

Jun 16, 2010 9:20 AM

آدم یک ساعت منتظر یک نفر می‌ماند تمام دل و روده‌اش به هم می‌پیچند، بعد مسلمین قرون ِ متمادی‌ای را در انتظار موعود هستند و این‌ها، هیچی می‌خواستم بگم دم ِ روده‌هاتون گرم.

No comments:

Post a Comment