Wednesday, May 18, 2011

May 17, 2010 12:26 PM


همسایه‌مون مُرد.
پریروزا بود که مُرد.
امروز از دم ِ خونه می‌بردنش بهشت‌زهرا.
یک نفر داد زد الله اکبر.
یک نفر داد زد جمیعاً صلوات.
همگی صلوات فرستادند.
چند نفر از خانوما جیغ زدند.
همسایه‌مون از زیر ِ کفن گفت خفه شین سر ِ صبح.

No comments:

Post a Comment