Wednesday, May 18, 2011

May 27, 2010 11:07 PM

آدم‌هایی وجود دارند که یکی از استعدادهایشان ناراحت کردن ِ شماست و آدم‌هایی هم هستند که شما را ناراحت نمی‌کنند ،  چون بی‌استعدادند.

No comments:

Post a Comment