Monday, May 16, 2011

بزم تارو بزن تار، اگه دستت گذاشت - Sep 11, 2009 7:35 PM


او هر وقت گریه میکند
طی هفته ی آینده عده ای در خیابان ها میمیرند
عده ای که حالا حالا ها قصد مردن نداشتند
آیا این جادو نیست؟

No comments:

Post a Comment