Monday, May 16, 2011

Sep 13, 2009 1:42 PM

با اینکه من در امر ِ اعتصاب ِ روزه در ایران تنها بودم.اما به جرات میتوانم بگویم که میلیون ها انسان در سراسر جهان از من تاسی کرده و روزه نگرفتند.

No comments:

Post a Comment