Thursday, June 30, 2011

بی‌زحمت - Aug 13, 2010


زندگی
خودش یک‌جور فحش است
شما
دل‌داری باشید.

No comments:

Post a Comment