Friday, July 1, 2011

Fool For A Lonsome Train - Mar 6, 2011


یک روز جمبش به نتیجه رسید
بعد نتیجه رو بغل کرد
ماچش کرد
گفت وای چقدر بزرگ شدی
نتیجه که نسبتاً خجالتی بود گفت هی‌هی، مرسی.
چه منظره‌ی قشنگی بود
از بس قشنگ بود که پقی زدم زیر گریه
گفتن ای بابا
این‌جای خوش‌حالیته الان؟ عنتر خان؟
گفتم آره، چی بگه آدم؟

پی‌نوشت: v

No comments:

Post a Comment