Tuesday, August 23, 2011

وای چه عنی

من از روی اتفاق خیلی خوشحالم که تو از من بدت می‌آد
اگه تو از من خوشت می‌اومد
باید برمی‌گشتم به خودم نگاه می‌کردم
ببینم کجا اشتباه کردم
ولی حالا دیگه احتیاجی به این کار نیست

1 comment: