Thursday, September 22, 2011

من و این حجم از نفرتم

همه کسکش بودند، همه. توی اینترنت. دوست‌ها. تیکرها. تاکرها. واکرها. فاکرها. گرافیست‌ها. موزردها. موسیاها. وید اسموکرها. بلاگرها. آرتیست‌ها. آرتیسته‌ها. فقط من خوب بودم. من و سیبیلم خوب بودیم و هستیم و خواهیم بود.

No comments:

Post a Comment