Sunday, September 4, 2011

Jul 16, 2010

من یک زمانی استاد ِ این بودم که خودم را چس کنم و از بین این هفت میلیارد نفر آدم ِ زنده روی زمین چار نفر را جزو آدم ها حساب بیارم. ان بودم یا هر چی خیلی راضی بودم. بعد این اخلاق را گذاشتم کنار و همه‌ی هفت میلیارد آدم موجود را به تخمم گرفتم. و فکر کردم من هم جزو همینام، من هم مثل همینام، همین بود که منو به گا داد. همین بود. ‏

No comments:

Post a Comment