Sunday, October 23, 2011

گودر - :| - Dec 16, 2010

تمام دهن بابام بنفش شده
به خاطر داروی آفت و مافت و این‌ها
بعد من دارم این پشت تایپ می‌کنم
اون از پشت در هی رد می‌شه کله‌شو می‌آره تو می‌گه یوهاهاهاهاه

No comments:

Post a Comment