Sunday, October 23, 2011

گودر - Sep 6, 2010

باهاع
صدای مرا از اینجای تهران میشنوید
برج میلاد
در ماتحت من است
ای برج؟
آن تو چه میخواهی؟
مدادت گم شده؟
بیا این مداد
بیا

No comments:

Post a Comment