Friday, April 27, 2012

جدایی درباره از الی

خب، به نظر من جدایی عالی بود. اما درباره الی عالی‌تر بود، نبود؟ بود. علت عدم موفقیت درباره الی رو در سطح جهان ترجمه‌ی اسمش به انگلیسی می‌دونم. باید مثل جدایی نادر از سیمین، عمل می‌کردن و اسم فیلم رو عاری از اسامی ِ خاص می‌ساختن. یعنی اسم درباره الی می‌بود " درباره" که به انگلیسی مثلاً می‌شه"About"‏.

No comments:

Post a Comment