Wednesday, April 25, 2012

از مجموعه‌ی بیایید...بیایید سعی کنیم‌/سعی نکنیم‌ها -قسمت دُیُم

من سعی نمی‌کنم داف بزنم
من خودم دافم

No comments:

Post a Comment