Tuesday, May 1, 2012

سرلوحه

نمی‌خوام یکی از اعضای تشکیل‌دهنده‌ی این کثافتی که اسمش هست زندگی باشم. و این درخواست ِ زیادی نیست. درخواست زیادی نیست. این ابداً درخواست زیادی نیست.  چیز کمیه. چون من نمی‌خوامش. نمی‌خوامش. می‌دونی از چی حرف می‌زنم؟ از نخواستن.

No comments:

Post a Comment