Friday, July 6, 2012

لب مطلب

راز زندگی خوب در موفق شدنه و راز خوب موفق شدن هم در زندگی کردنه. البته این جدای از این مطلبه که در میان انسان‌ها جمعیت آدم‌کیری‌ها و کون‌ده‌پرروها رو به افزایشه.

No comments:

Post a Comment