Sunday, July 15, 2012

تاریخ‌نگاری

در بیست و ششم تیرماه هزار و سیصد و نود و یک، نوع آب و هوای تهران از کیری به علف‌لازم عوض شد.

No comments:

Post a Comment