Sunday, August 26, 2012

داستان‌ خربزه‌های شیرین و گلوی انسان‌های نازنین

خوردن خربزه‌ باعث می‌شود که انسان‌ بنشیند سق و گلوی خود را از درون ساک بزند، آن هم برای ساعت‌هایی متمادی.

No comments:

Post a Comment