Saturday, February 16, 2013

ای بابا - هف

خیلی بدم میاد که مخزن رادیات سوراخ باشه، اصن اگه می‌خواین ناراحت شم باهام از سوراخی ِ مخزن یه رادیات حرف بزنین

No comments:

Post a Comment