Saturday, February 16, 2013

ای بابا - سال چل و دو

توی خیابان ، به قیافه‌ی آدمهایی که هی بوق می‌زنند دقت کردم، فرقی یا ما ها که بوق نمیزنیم ندارند

No comments:

Post a Comment