Saturday, February 16, 2013

ای بابا چل و یک

حضرت فیل با یارانش از جایی میگذشت مردی بدو سیلی زد، فیل صورتش را اینوری کرد گفت یکیم بزن این ورم، مرد بزد بعد پشتش را بکرد، گفت اصن بکن توم

No comments:

Post a Comment