Saturday, February 16, 2013

ای بابا - سی و هفت

یک روز حضرت فیل رفت خانه هنرمندان که دید ای بابا حضرت ِ کرگدنم که اینجاست

No comments:

Post a Comment