Saturday, February 16, 2013

ای بابا - سی و شیش

داداشم برای اینکه آداپتورهایمان با هم قاطی نشود برداشته سیم ِ مال من را گره زده

No comments:

Post a Comment