Saturday, February 16, 2013

ای بابا - چل و نیم

حضرت فیل به مردم رو کرد و گفت خرطوم‌هاتان را بپوشانید، و بر عاج هایتان مسواک زنید

No comments:

Post a Comment