Saturday, February 16, 2013

ای بابا بیست و یک

اومده میگه که امام شکست ناپذیر بود-مث سوپرمن!- یادم نبود عمه ی من جام زهر رو سر کشید

No comments:

Post a Comment