Saturday, February 16, 2013

ای بابا - سی وُ یک

مَردُمها لطفاً زنده بمانید، خب؟ چون که شما باید داستان هایی در مورد یک اکیپ که ترکیبی از ازگل و عوضی بودند و حکومت میکردند را برای آیندگان تعریف کنید

No comments:

Post a Comment