Saturday, February 16, 2013

ای بابا نوزده

 آرزوهام حق دارن از اینکه نمیخوام بهشون برسم دلخور باشن، اونا منو از دست دادن.‏

No comments:

Post a Comment