Saturday, February 16, 2013

ای بابا - بیست و سکس

هرگروهی هم از مرگ ِ رهبر قبلی ناراحت باشه، رهبر فعلی جزوشون نیست، چون به هر حال شروع رهبریتش از روز فوت رهبر قبلیه

No comments:

Post a Comment