Wednesday, May 18, 2011

راننده‌ی گرامی - Apr 19, 2010 10:47 PM

راهنما به صورت ِ کاملا غیر‌اتفاقی کنار ِ فرمان ِ خودروی شما نصب شده و در صورت ِ استفاده از آن ، آخر ِ ماه برایتان قبض ِ برق نمی‌آید.

No comments:

Post a Comment