Wednesday, May 18, 2011

می‌گویند اعضای بدن در قیامت علیه شخص شهادت می‌دهند یا چنین چیزی - Jun 13, 2010 1:11 PM

یکی از اعضای بدن در روز ِ قیامت رو به حضّار کرد، اما تا آمد حرف بزند همه دماغ ِ خود را گرفتند، به عضو ِ مربوطه بَر خورد و دیگر حرف نزد.

No comments:

Post a Comment