Thursday, June 30, 2011

ملت ِ برادر و مسلمان - Aug 2, 2010


راننده پژو پیچید جُلو راننده پراید
راننده پراید به راننده پژو گفت یابو
یابو از توی ماشین اومد پایین
با قفل ِ فرمون
و کوبید روی شیشه‌ی راننده‌ی پراید
راننده‌ی پراید به مادرِ یابو فحش داد
گفت قحبه، اگه بخوام دقیق بگم
بعد یابوی مادر قحبه راننده‌ی پراید را از پنجره‌ی پراید پیاده کرد و انداخت جلوی ما و با قفل فرمانش کوبید روی ملاجش.
همین.

No comments:

Post a Comment