Thursday, June 30, 2011

سخنرانی ممود در فلان‌جا با حضور ایرانی‌های بلاه‌بلاه‌بلاه ِ مقیم ِ خارج و اینا - Aug 3, 2010


برای این‌که مشت محکمی بر دهان اوباما زده باشد با استفاده از ضرب‌المثلی ایرانی گفت: "اون! مَمِه! را! لولو! برد!"
حضار تشویق کردند.
بعد با استفاده از یک ضرب‌المثل ایرانی دیگر افزود:" قطع‌!نامه‌!های! شما! به! چس! بنده! به! گوز! پیوند!"
حضار تشویق کردند.
بعد با استفاده از یکی از ضرب‌المثل‌های ایرانی گفت: " قطع‌!نامه!  ،  قطع !نامه!   ،   کسی! که! به! ما!به! ملت! ایران! نریده! بود! کلاغ! کیون! دریده! بود!"
حضار تشویق کردند.
بعد با استفاده از یکی از ضرب المثل‌های ایرانی گفت:" به! گنجیشک! می‌گن! منار! تو! کیونت!  ،   می‌‍گه! یه! چیزی! بگو! بگنجه!  ،  بعله! ملت! ما! کیون! تنگی! دارد! قطع‌!نامه! های! شما! در ! آن ! نمی‌گنجد!"
و حضار چی کار کردند؟ بله تشویق کردند.

No comments:

Post a Comment