Thursday, June 30, 2011

لطفاً اُزگَل نباشید - Oct 19, 2010


وقتی می‌بینین یکی خورده زمین،
هی نرین بالا سرش مث ِ حواصیل زل بزنین و بهش بگین
چی شده؟ چی شده؟ خب چرا نمی‌گی چی شده؟ عَن؟ عَن‌آقا چی شده؟ خانوم‌عَن چی شده؟
دستش رو بگیرین بلند شه اول،
بعد اگه دلش خواست شاید براتون گفت که چی شده.

No comments:

Post a Comment