Thursday, July 14, 2011

قُل‌قُل


به آن‌ها بوگو
من آن‌چه شوما می‌پرستید را نمی‌پرستم
شوما هم آن‌چه من می‌پرستم را نپرستید

جداً همین رو بگم؟

نه، بایست بُگُذار فکر کنم

اوکی

به آن‌ها بوگو، بوگو که من از کسی زاده نشدم...اممم و همچنین نمی‌زایم، این خوب شد، همین را بوگو

پس عیسی چی؟

عیسی را ول کن...عیسی را من زاییدم؟ چی به تو بگویم من؟ من زاییدم عیسی را؟ اینی را که گفتم بوگو همین زاده نشدم و این‌ها، نوشتی؟

بلی

باریک‎ المَن به تو

1 comment:

  1. نصفه شبی از خنده ترکیدم
    خیلی باحال بود :)

    ReplyDelete