Sunday, August 21, 2011

بخشنده‌ی مهربان

مسیح را به صلیب کشیدند. آن بالا یک کلاغی آمد نوک بزند و چشمش را در بیاورد. مسیح کله‌اش را رو به آسمان بکرد و گفت پدر کمک! پدر با شمایم! ندا از آسمان آمد که چخه کلاغ، چخه.

No comments:

Post a Comment