Sunday, October 23, 2011

گودر - Aug 10, 2010

آقا یه بار نشد، 
یکی بگه حق با توئه.
هر کی اومد تپّی رید به ما رفت.
گفت راستی. 
من گفتم ها؟
گفت حق با تو نبود.
گفتم حقّ عنه؟
حق اصن عنه!
اصن منصورو که داشتن قورمه قورمه می‌کردن می‌گفت انالعن.
انالعن.
عَن با شماست.
عن یکدیگر را نخورید.
همیشه عن با مشتریست.
انرژی هسته‌ای عن ِ مسلّم ِ ماست.
عن به عن‌دار می‌رسه.
ایشالله موفق می‌شی به عنِ پنش تن.
عنّ‌الزحمه.
عن‌تعالی.
هوالعن.
در این حد.

No comments:

Post a Comment