Sunday, October 23, 2011

گودر - Aug 12, 2010


خشک شد 
بعد افتاد
انداختیمش توی شیشه‌ی مربا
بعد اسمش شد یک و یک
توش الکل vیختیم که به فنا اینا نره
حرف ِ بیربط بشنویم
می‌گیم به یک و یکم
ناراحت شیم می‌گیم یک و یک تو دهنت
از یکی بدمون بیاد می‌گیم یک و یک تو نه‌نه‌ت
بلی ما فحش مادر می‌دیم
نیس خودتون نمی‌دین؟
مام می‌دیم
اگر یک چیزی برامون مهم نباشه می‌گیم به یک و یک‌مون

No comments:

Post a Comment