Sunday, October 23, 2011

گودر - Aug 12, 2010

آقا
ما که روزه نمی‌گیریم، 
چون کشنه‌مون می‌شه و مرض نداریم و مهم تر از اون اعتقادی هم نداریم. چون اعتقادی بهمون نداشتن هیچ وقت و ما اهل تقابل به مثلیم. 
اما اونا که روزه می‌گیرن،
یواشکی بخورن. از نظر ما اگه این‌کارو نکنن مسخره است.
خدا می‌خواد عقلتونو امتحان کنه.

No comments:

Post a Comment