Sunday, October 23, 2011

گودر - Aug 12, 2010

به من بر خورده، به من بر بخوره
دیگه تمومه
از چشم می‌افتن آدما
هر کاریم کنن دیگه تو چشم نمی‌رن
خودشونو 
بزنن
بکشن
بکنن
تموم شده آقا
من اینجور آدمی‌ام
مدت‌هاست ینی
بزرگواری ندارم در این زمینه‌ها
من که خدا نیستم
خداشم بزرگواری نداره

No comments:

Post a Comment