Sunday, October 23, 2011

گودر - Aug 12, 2010

ما رفتیم بکپیم.
بلکه 
چشمامون دودو نزنن. 
چشمای ما حرمت ِ زمین نیستن.
قشنگ ِ نازنین هم نیستن. 
اما به هر حال با عینک می‌شه باهاشون دید. 

No comments:

Post a Comment