Sunday, October 23, 2011

گودر - Dec 15, 2010

هر جور حساب می‌کنم میبینم
حتی بدمن ِ خوبی هم ازم در نمی‌اد
من باید از این نقش‌های جانبی باشم تو زندگی ِ یکی دیگه
از اینا که رو اعصاب ِ تماشاچی‌ان
وختی می‌آم تماشاچیا می‌گن عن اومد
می‌رم
می‌گن آخیش عن رفت
چه‌قدرم غمگینه همه‌چیم
تماشاچی ِ الاغ هم که این چیزا حالیش نیست
یا دلش می‌خواد خون ببینه، یا کون

No comments:

Post a Comment