Sunday, October 23, 2011

گودر - Dec 15, 2010


بعضی روزها شده حتی به گاوها غبطه بخورم
خب
اولاً که باید بدونین
گاوها غبطه خوردنین
چون خوشگلن
قوس پشتشون که از سر تا دم بالا پایین می‌شه
و حالت ِ پای عقب 
و چشم
و شاخ و پیشونی ِ فراخ 
و شاید حتی پستان‌ها
همه رشک برانگیز آفریده شدن
منتها
چیزهای دیگه‌ای هم هست
این که عکست روی پنیر باشه
روی شیر باشه 
روی ِ ببر 
روی ِ شکلات 
این‌که نترسی
توی خیابون خودت رو نکشی کنار
بله
بله
نکشی کنار
واستی بیان بزنن بهت
از ترس صاحبت در برن
اما 

صاحب کیون ِ کی بود؟ 

No comments:

Post a Comment