Sunday, October 23, 2011

گودر - Dec 15, 2010

شما فکر می‌کنین کی هستین؟
شما یک تیککه گوشتین
نشستین روی صندلی
فقط از قلاب ِ قصابی آویزون نیستین

No comments:

Post a Comment